Stategiekaart ontwerpen ( balanced score card)

Essay by benefica12High School, 10th gradeF, May 2006

download word file, 3 pages 3.0

Downloaded 25 times

The Nature of Organisational Behaviour

In dit hoofdstuk komen bepaalde visies ten aanzien van de onderneming naar voren. De onderneming kan op verschillende manier omschreven worden.

Het bedrijf kan aan de hand van enkele metaforen uitgebeeld worden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de machine, het organisme, het brein, de cultuur, het politieke systeem etc.

Voorbeelden van metaforen voor een onderneming:

· Machine: Geroutineerde, betrouwbare en voorspelbare manier van bedrijfsvoering. Er is sprake van een bureaucratische structuur. In een dergelijke onderneming is sprake van continuïteit en zekerheid. Zo een onderneming functioneert het beste in een stabiele en beschermde omgeving.

· Organisme: Levendig bedrijf dat zich steeds zal aanpassen aan veranderingen van buitenaf. Open bedrijfsvoering. Dit type zal het meeste voorkomen in een turbulente en dynamische omgeving.

· Brein: Inventieve en rationele bedrijfsvoering. Dit type onderneming zal op een intelligente wijze kunnen inspringen op veranderingen van buitenaf.

· Cultuur: De organisatie als een complex systeem met ideologie, waarden, rituelen, systemen van geloof en uitoefening van werkzaamheden.

· Politiek systeem:In deze bedrijven zal er worden gestreefd naar het creëren van orde en er heerst een mate van autoriteit en macht. Tegenstellende belangen spelen een rol in een dergelijk bedrijf. Helpt met het begrijpen van dagelijkse gang van zaken, en navolgen speciale belangen

In het geval van Van der Wal BV kan de onderneming het beste omschreven worden als een machine. De bedrijfsvoering geschiedt al jaren op dezelfde geroutineerde manier en het bedrijf heeft moeite om op een adequate wijze in te springen op externe veranderingen. Het bedrijf berust op continuïteit en zekerheid maar hiermee heeft het bedrijf momenteel problemen omdat er enkele keerpunten zijn in het bedrijf die zo snel en goed mogelijk moeten worden opgelost.

Peter Principle:

"In elke hiërarchie hebben alle werknemers de neiging te stijgen naar hun niveau van onbekwaamheid."...